Pakistan ki khud mukhtari mojoda corrupt nizam main mehfooz nahi