Mr Nawaz please tell Obama, we have Gullucracy not Democracy