DaRhi ki Sharee Hysiyyat

Serial No: 393
Speech No: Dg-6
Place: Shadman, Lahore