Zat e Mustafa (pbuh) Sarapa Rahmat o Fazal

Speech No: Er-9
Place: Bahawalpur, Bahawalpur