Roshan Aur Tareek Chehroon ki Pehchan

Serial No: 307
Speech No: Ek-36
Place: Sharqpur Sharif, Sheikhupura