Auliya Allah Ka Zikr Zikr-e-Mustafa (S.A.W.W) Bhi Hai Aur Zikr-e-Khuda Bhi

Description:
Auliya Allah Ka Zikr Zikr-e-Mustafa (S.A.W.W) Bhi Hai Aur Zikr-e-Khuda Bhi Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri addressed during his karjan, Vaodoara. India visit 2012