Hadiyat aur Yaqin ka Bahami Taluq

Serial No: 791
Speech No: Cb-25
Event: Telephonic khitab, Mahana Majlis kahtam Salawt AllinNabi S.A.W
Place: , Madina Munawwara