Baiat e Khulafa Salasa awr Sayyiduna Ali

Difa e Shan e Sayyidina Siddiq Akbar wa Farooq Azam. Episode: 16

Serial No: 1422
Speech No: Ga-40
Duration: 110 Minutes
Place: London, UK