Sab se Bari Karamat Ilm Hai

Speech No: Ge-41
Place: , Canada